Skip to Content

Kano Tsunenobu

Showing 1 of 1


Print this page

Thumbnail for missing image of Kano Tsunenobu


Kano Tsunenobu
17th century Kano Painter
Japanese, (1636–1713) Ukon, Bokusai, Kan'unshi, Kocho Sanjin, Kokansai, Kosen, Kosenso, Rogoken, Seihakusai, Sen'oku, Shibio, YobokuArtist Objects

Your current search criteria is: Artist is "Kano Tsunenobu".